Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY
Sklep Dzieci Maryi – Leoart Marcin Połacik, Zawiszy Czarnego 9, 40-872 Katowice

Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady dotyczące świadczenia usług oraz warunków zawierania umowy sprzedaży.

Spis treści:

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Kontakt ze Sprzedającym
 4. Proces składania zamówienia
 5. Ceny i formy płatności
 6. Termin realizacji
 7. Dostawa
 8. Obowiązki Sprzedającego
 9. Obowiązki Kupującego
 10. Prawo odstąpienia od umowy
 11. Reklamacje
 12. Rękojmia
 13. Dane osobowe
 14. Postanowienia końcowe

§1. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

 1. Dniach roboczych, rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;
 2. Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,  osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedającym;
 3. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym Regulaminie stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4. Koszyku – rozumie się przez to listę produktów sporządzoną z oferowanych w Sklepie Towarów na podstawie wyborów Kupującego;
 5. Kupującym – rozumie się przez to Klienta oraz Konsumenta;
 6. Regulaminie, rozumie się przez to niniejszy regulamin;
 7. Sklepie (Portal) – sklep internetowy Sprzedającego dostępny pod adresem https://sklep.dziecimaryi.pl;
 8. Sprzedającym – rozumie się przez to Leoart Marcin Połacik, Zawiszy Czarnego 9, 40-872 Katowice, NIP 6342829124;
 9. Towarze – rozumie się przez to produkty prezentowane w Sklepie;
 10. Umowie sprzedaży – rozumie się przez to umowę sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Leoart Marcin Połacik a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem Sklepu;
 11. Zamówieniu – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady:
  1. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego,
  2. korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem https://sklep.dziecimaryi.pl
 2. Sklep, działający pod adresem https://sklep.dziecimaryi.pl prowadzony jest przez Leoart Marcin Połacik, Zawiszy Czarnego 9, 40-872 Katowice
 3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet, np. w postaci komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu, telefonu,
  2. posiadanie przez w/w urządzenie końcowe jednej ze wskazanych przeglądarek internetowych:
   1. Google Chrome w wersji 80 lub wyższej,
   2. Mozilla Firefox w wersji 80 lub wyższej,
   3. Microsoft Edge w wersji 95 lub wyższej,
   4. Opera w wersji 88 lub wyższej,
   5. Safari w wersji 15 lub wyższej.
 4. W celu korzystania ze Sklepu Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu oraz posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niespełnianie przez użytkownika wymagań technicznych, o których mowa w ust. 3 oraz ust. 4.
 6. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://sklep.dziecimaryi.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego oraz umożliwiają Kupującym zapoznanie się z główną charakterystyką Towarów przed złożeniem Zamówienia.
 8. Sklep może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych Towarów. Zmiana asortymentu jest uzależniona w szczególności od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw, bez uszczerbku dla Zamówień złożonych przez Kupującego.

§3. Kontakt ze Sprzedającym

Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest za pomocą:

 • poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości email na adres: [email protected]
 • poczty tradycyjnej, na adres: Leoart Marcin Połacik, Zawiszy Czarnego 9, 40-872 Katowice,
 • telefonicznie, pod numerem: 796 802 702

§4. Proces składania zamówienia

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://sklep.dziecimaryi.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Zakupu można dokonać:
  1. poprzez rejestrację konta w za pośrednictwem Sklepu, jego aktywację i wypełnienie formularza Zamówienia,
  2. bez rejestrowania konta za pośrednictwem Sklepu, poprzez wypełnienie formularza Zamówienia.
 3. Kupujący zobowiązany jest:
  1. podać prawdziwe dane pozwalające na wykonanie przez Sprzedającego Umowy sprzedaży, w tym w szczególności imię i nazwisko lub nazwę/firmę Kupującego, NIP (w przypadku podmiotów niebędących Konsumentem), adres, adres do dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu Kupującego; za wystarczające uznaje się podanie danych osób upoważnionych przez Kupującego do zawarcia Umowy sprzedaży oraz do prowadzenia korespondencji,
  2. oświadczyć zgodnie z prawdą, iż posiada on pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. nie dopuścić do udostępnienia lub wykorzystania swoich danych, o których mowa w lit. a osobom trzecim, w szczególności nie udostępniać loginu oraz hasła do konta osobom trzecim oraz zabezpieczyć konto oraz login i hasło do konta przed nieupoważnionym ujawnieniem i wykorzystaniem.
 4. W przypadku, gdy użytkownik dokonuje zakupów w imieniu podmiotu gospodarczego lub innego podmiotu niebędącego osobą fizyczną, wypełniając formularz zamówienia oświadcza on, iż posiada prawo do reprezentowania tego podmiotu i akceptuje w jego imieniu treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 5. Kupujący, który zarejestrował konto za pośrednictwem Sklepu otrzyma na podany przez niego adres poczty elektronicznej link do aktywowania konta.
 6. Kupującemu niebędącemu Konsumentem, który zarejestrował konto za pośrednictwem Sklepu może zostać na jego wniosek przyznana rola umożliwiająca korzystanie ze specjalnych funkcjonalności Sklepu. Zakres funkcjonalności specjalnych oraz kryteria dostępu do tych funkcjonalności określa Sprzedający. Kupującemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z nieprzyznaniem mu roli.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania określonego w ustępach poprzedzających przez Kupującego.
 8. Wybór zamawianych Towarów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
 9. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 10. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Z chwilą, gdy Kupujący zatwierdził swoje Zamówienie uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego Zamówienia, w tym swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożenia Zamówienia, cenę, wielkość, charakterystykę, ilość, cenę i termin dostawy Towarów oferowanych przez Sklep i zamówionych przez Kupującego.
 11. Złożenie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Leoart Marcin Połacik umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 12. Potwierdzenie złożonego Zamówienia wraz z jego ostateczną wyceną następuje z powiadomieniem na e-mail Kupującego.
 13. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w punkcie 12.
 14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej e-mailem informacji o potwierdzeniu lub wysłaniu Zamówienia. W każdym przypadku złożenia Zamówienia przez Kupującego sprzedaż będzie uznana za definitywną.
 15. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i o treści zgodnej z Regulaminem.
 16. Poprzez akceptację przedmiotowego Regulaminu Kupujący wyraża zgodę na udostępnienie mu do wglądu i/lub pobrania faktury w formie elektronicznej. Udostępnienie faktury w formie elektronicznej wysyłane jest na adres e-mail podany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia, za którego prawidłowe wskazanie odpowiedzialny jest Kupujący. Leoart Marcin Połacik dołoży wszelkich starań oraz zastosuje odpowiednie środki techniczne, aby udostępnienie faktury w formie elektronicznej zostało dokonane w sposób bezpieczny. Leoart Marcin Połacik nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się przez Kupującego do zasad bezpieczeństwa oraz zastrzega sobie możliwość zmiany formatu plików oraz sposobu udostępniania faktury w formie elektronicznej, jak również wprowadzania innych zmian technicznych w tym zakresie.
 17. Sprzedający zastrzega prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 10 dni roboczych od wysłania potwierdzenia Zamówienia, jeżeli Towar nie jest dostępny.
 18. Sprzedający może usunąć zarejestrowane konto użytkownika w przypadku niedokonania żadnego zakupu przez okres 6 lat, za uprzednim ostrzeżeniem wysłanym pocztą elektroniczną.
 19. Kupujący może w każdej chwili usunąć swoje konto ze Sklepu za pośrednictwem funkcjonalności znajdujących się w ustawieniach konta. Powyższe nie wpływa na dotychczasowe przetwarzanie danych.

§5. Ceny i formy płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki i opłaty. Każda zmiana stawki podatku VAT będzie automatycznie uwzględniona w cenie Towarów oferowanych przez Sklep.
 2. Ceny Towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Sklep może w dowolnej chwili zmienić ceny Towarów, przy czym ceny zaakceptowane przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.
 3. Zapłata ceny może być dokonana wyłącznie płatnością w systemie Przelewy24.
 4. Płatność winna zostać dokonana w terminie 4 dni od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 4 dni od dnia złożenia Zamówienia, Kupujący otrzyma od Sklepu wiadomość e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności za Zamówienie w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z informacją o anulowaniu Zamówienia.
 5. Sklep ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji, w przypadku braku zapłaty lub częściowej zapłaty należności przypadających od Kupującego, w przypadku incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem z Portalu, także przy przyszłych Zamówieniach.
 6. Towar pozostaje własnością Leoart Marcin Połacik do chwili całkowitej zapłaty.

§6. Termin realizacji

 1. Czas realizacji jest to czas, który upływa od potwierdzenia Zamówienia do chwili wysłania lub odbioru Zamówienia. Nie obejmuje czasu dostawy Zamówienia. Czas realizacji ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie. W żadnym jednak przypadku czas spełnienia świadczenia przez Sprzedającego nie przekroczy sumy jednego miesiąca kalendarzowego oraz wskazanego czasu realizacji i czasu dostawy Zamówienia.
 2. Zamówienie składające się z różnych Towarów o różnym czasie realizacji, jest dostarczane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych, chyba że zostaną poczynione indywidualne ustalenia.
 3. O przewidywanym czasie realizacji Kupujący jest indywidualnie poinformowany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
 4. W przypadku nietypowych Zamówień termin realizacji ustalany jest indywidualnie.

§7. Dostawa

 1. Dostawa zakupionego Towaru jest opcją wybieraną przez Kupującego w procesie składania Zamówienia.
 2. Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy:
  1. odbiór osobisty pod adresem Sprzedającego, na zasadach wskazanych w Regulaminie,
  2. Kurier DPD,
  3. Kurier DHL.
 3. Usługa dostawy nie przewiduje zamontowania produktów.
 4. Kupujący jako odbiorca zobowiązany jest stosować się do postanowień regulaminów stosowanych przez przewoźników.
 5. Sprzedający przewiduje możliwość odbioru osobistego Zamówienia przez Kupującego w siedzibie Sprzedającego, za uprzednim ustaleniem terminu odbioru drogą mailową lub telefonicznie.

§8. Obowiązki Sprzedającego

 1. Sprzedający zobowiązany jest do zapewnienia, iż Towar jest wolny od  wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedający zobowiązany jest do wydania Towaru. Wydanie rzeczy jest spełnione w momencie przekazania Towaru firmie transportowej lub w momencie odbioru osobistego przez Kupującego. Od tego momentu korzyści oraz ryzyko związane z Towarem, w tym ryzyko uszkodzenia czy przypadkowej utraty rzeczy leży po stronie Kupującego.
 3. Sprzedający umożliwia dostarczenie instrukcji obsługi zapewnionej przez producenta oraz, w razie potrzeby, zapewnia dodatkowe instrukcje dot. właściwości zakupionego Towaru. Są one zawarte w karcie gwarancyjnej Towaru.
 4. Sprzedający nie ma obowiązku odbioru przesyłek wysłanych do niego za pobraniem.
 5. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia, które wynikną z winy przewoźnika, w tym zakresie jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego jest wyłączona. Postanowienie niniejsze nie dotyczy Konsumentów.
 6. Sprzedający zapewni możliwość zapoznania się z Regulaminem w każdym czasie.
 7. Sprzedający świadczy na rzecz użytkowników Sklepu następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. udostępnianie Sklepu,
  2. przetwarzanie formularza Zamówienia,
  3. przetwarzanie formularza kontaktowego,
  4. założenie i aktywacja konta zarejestrowanego użytkownika oraz administracja tym kontem.

§9. Obowiązki Kupującego

 1. Kupujący zobowiązany jest uiścić cenę, na którą składa się koszt Zamówienia.
 2. Dokonywanie jakichkolwiek czynności w toku realizacji zamówienia, a także po jego realizacji w imieniu Kupującego może zostać przez Sprzedającego uzależnione jest od wykazania dostatecznego umocowania do reprezentowania danego podmiotu.
 3. Kupujący odbierając Towar ma obowiązek sprawdzić stan ilościowy i jakościowy.
 4. W razie dostrzeżenia wad produktów, które mogły powstać w momencie dostawy, Kupujący zobowiązany jest sprawdzić ładunek w obecności kuriera i zgłosić kierowcy uszkodzenie, zgodnie z procedurami obowiązującymi u danego przewoźnika, pod rygorem braku możliwości reklamacji wad powstałych podczas transportu.
 5. Kupujący zobowiązany jest użytkować Towar zgodnie z jego przeznaczeniem, a także z zapewnieniami producenta i Sprzedającego.
 6. Wszelkie wady czy nieścisłości w dostarczonym Towarze powinny być zgłaszane niezwłocznie Sprzedającemu (nie później niż w terminie 2 dni od dnia dostawy lub wystąpienia wady). Postanowienie niniejsze nie dotyczy Konsumentów.

§10. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi.
 3. W przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być w szczególności wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Leoart Marcin Połacik, Zawiszy Czarnego 9, 40-872 Katowice, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: [email protected]
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 7. Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedającego podany w niniejszym Regulaminie lub inny wskazany przez Sprzedającego adres niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 8. Koszt przesyłki pokrywa Konsument. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 9. Zwracany Towar winien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, w stanie kompletnym, niezniszczony i nieużywany, z tym zastrzeżeniem że Konsument jest uprawniony np. do rozpakowania Towaru i sprawdzenia kompletności, sprawności i jakości Towaru (w zakresie zwykłego zarządu). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż  było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Do zwracanego Towaru należy dołączyć dokładne dane Konsumenta z adresem oraz oznaczenie preferowanego sposobu zwrotu środków (np. numer rachunku bankowego, na które ma być zwrócona pobrana wcześniej należność za Zamówienie). Podanie danych o dokumencie zakupu (paragon, faktura) nie jest obowiązkowe, ale ułatwi dokonanie zwrotu środków.
 11. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie we wskazany przez Konsumenta sposób bankowego, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania produktu przez Sprzedającego. Konsument zostanie również poinformowany pisemnie o przyjęciu zwrotu Towaru, co do którego złożono skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 12. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy sprzedaży:
  1. w której Towar stanowi rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedającego wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§11. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje wnosi się za pośrednictwem środków komunikacji, o których mowa w §3.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać następujące informacje: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego Towaru (nazwa Towaru, data złożenia Zamówienia), opis dostrzeżonej wady w Towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi (w przypadku reklamacji wynikających z rękojmi), preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatruje Sprzedający w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, a w przypadku Konsumentów, w terminie 14 dni. W przypadku Konsumentów, brak odpowiedzi w powyższym terminie na reklamację oznacza jej uwzględnienie.
 4. Prawa i obowiązki Stron wynikające z rękojmi określone są w §12. Regulaminu, a także w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 5. Użytkownik niezadowolony z rozstrzygnięcia Sprzedającego może wnieść wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek ten rozpoznaje Sprzedający w terminie 30 dni.
 6. Postanowienia dotyczące sposobu rozwiązywania sporów uregulowane są natomiast w §14. Regulaminu.

§12. Rękojmia

 1. Sprzedający zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,
  2. jeśli Kupujący jest Konsumentem – może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 3. Za niewłaściwe korzystanie z Towaru, w szczególności poprzez samodzielny montaż niektórych komponentów, samodzielne przeróbki, czy montaż niezgodny z zaleceniami czy instrukcjami Sprzedającego, odpowiedzialność ponosi Kupujący.
 4. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: Leoart Marcin Połacik, Zawiszy Czarnego 9, 40-872 Katowice
 5. Reklamowany Towar winien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu, z tym zastrzeżeniem że Kupujący jest uprawniony np. do rozpakowania Towaru i sprawdzenia kompletności, sprawności i jakości Towaru (w zakresie zwykłego zarządu). Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż  było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeks cywilny).

§13.  Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego reguluje Polityka Prywatności.

§14. Postanowienia końcowe

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego za szkodę poniesioną przez Kupującego z jakiegokolwiek tytułu ograniczona jest do kwoty zapłaconej na rzecz Sprzedającego z tytułu zawartej umowy i nie obejmuje utraconych korzyści. Postanowienie niniejsze nie dotyczy Konsumentów oraz szkody wyrządzonej przez Sprzedającego umyślnie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z ww. przepisami, pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 3. Regulamin stanowi załącznik do potwierdzenia zamówienia.
 4. Kupujący jest uprawniony do anulowania zamówienia w terminie 24 godzin od otrzymania potwierdzenia zamówienia. Nieodstąpienie przez Kupującego w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest  równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 5. W przypadku kolizji Regulaminu z wzorcami umownymi lub regulaminami Kupującego, zastosowanie ma niniejszy Regulamin.
 6. Nie jest możliwe przyjęcie Regulaminu z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnieniami.
 7. Spory wynikłe z umów zawieranych na podstawie Regulaminu podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane według prawa polskiego. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie sąd powszechny w Gliwicach.
 8. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 9. Zmiana Regulaminu pozostaje w wyłącznej gestii Sprzedającego, przy czym dla treści obowiązującego Kupującego Regulaminu istotny jest moment złożenia przez niego Zamówienia. Archiwalna treść Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Sklepu. W zakresie, w jakim zmiana Regulaminu dotyczy zobowiązań Stron o charakterze ciągłym, stosuje się przepis art. 3841 Kodeksu cywilnego.
 10. W przypadku, gdyby któreś z postanowień Regulaminu okazało się nieważne lub nieskuteczne, pozostała część Regulaminu jest ważna i skuteczna.
 11. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny dla Gliwic. Postanowienie niniejsze nie dotyczy Konsumentów.
 12. Konsument może skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów ODR – więcej informacji https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html.